SMP Muhammadiyah Al Mujahidin SIM Muhammadiyah Boarding School
SMP Muhammadiyah Al Mujahidin
Jalan Wonosari - Yogyakarta Km.05 Telp. 0274 2910411